REZULTADU FINAL KOMPETISAUN PLANU NEGOSIU INOVATIVU 2016

Dili, Kompetisaun Final  Planu Negosiu Inovativu 2016 relaiza ona iha Timor Plaza Dili Timor-Leste.

Atu manan ba Kompetisaun hodi dedika an ba vida empresarial ne’e, la’os fasil, presiza iha karakter no vontade atu hala’o

Foto Manan nain KPNI 2016

                 Foto Manan nain KPNI 2016

Iha fulan Outubro 2016 liu ba ne’e, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ’ IADE’ promove ta’an kandidatus foturu Empresariu Timor oan ne’ebe manan  Kompetisaun atu realiza sira nia mehi iha foturu.

  • Premeiru Lugar, Sr : Armando Soares ho ideia Negosiu hakiak Coilho
  • Segundo Lugar , Sr : Ladislão dos R. Magno ho ideia Negosiu Kuda aimanas.
  • Terseiru Lugar, Sra : Suzana B.R. Cardoso ho ideia Negosiu, Loke Imprença semanal.

 

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com