Prontu atu simu konsekuensia, servisu makaas, no estuda

Sr. Anastacio Amaral Moris iha Dais, Suco Belecasac, Posto Administrativo Maucatar iha data 20 de Agusto de 1969 no hela fatin atual agora iha Aldeia Lolowa, Suco Belecasac, Posto Administrativo Maucatar, Muncipio Covalima.

Hahu ninia negosiu (loke Kioske fa’an materiais primarias/sembako ) iha tinan 2000 ho total osan : RpPIC9. 2.500,000 ka $ 250.00 husi fa’an manu 5 fahi 1, ho pasiensia no servisu maka’as hosi montante osan nebe kiik nia konsege hetan rendimento no funan nebe suficiente hodi sustenta moris, tanba iha altura neba laiha kompetitor barak iha fatin nia halo negosiu ba.  Rendimentu no funan mos aumenta bo’ot liu tan bainhira Iha tinan 2014

Sr. Anastacio Amaral partisipa ka tuir Treinamento Emprezarial nebe oferece husi IADE ka CDE Suai ba modul HIN  hodi aprende konaba Kalkulasaun ba Kustu, Planeamentu Financeiro, Kontabilidade no seluk-seluk tan. Treinamentu refere hanesan save no buakae boot ba nia atu hetan susesu bo’ot iha futuru. Vantagem tuir treinamento ne’e nia atinji duni progresu/rendimentu nebe signifikante tebes ba nia negosiu iha tinan rua nia laran (2015 – 2016), nia mos aplika teoria nebe hanorin husi formador CDE Suai sira konaba “hamenus folin sasan no aumenta volume fa’an atu nune bele atrai kliente no nafatin hetan lukru maske iha Kompetitor barak”. Ho lukru nebe bot mosu mos iniciativa atu aumenta ninia actividade negosiu hodi desidi fa’an mos Kombustivel. Razaun nia fa’an Konbustivel tanba komesa mosu Kompetitor barak iha fatin refere ba tipu negosiu Venda a Retalho nian, no nia rasik estuda hela saida mak kliente / merkado nia hakarak. Tuir peskiza nebe nia halo katak kliente barak liu mak presija kombustivel, entaun ho prinsipiu no fundus nebe nia iha tiha ona koko atu kria Link/Patner Buissines ho DEPOK Pertamina Nasional, to’o ikus nia hetan duni fiar no korresponde prosedimentu husi DEPOK Pertamina Nasional sai hanesan Companha Distribuidor Kombustivel iha Municipio Covalima.

Ho actividade negosiu Venda a Retalho no Fa’an Kombustivel lori Sr. Anastacio Amaral sai mos hanesan emprezario Susesu iha Municipio Covalima. Ida ne’e hatudu husi rendimentu likidu Kioske nian kada fulan $. 600.00 no husi Fa’an Kombustivel $. 3800.00/Mes ba kareta tanki 1, nune’e ba kareta tanki 2 hetan $. 7600.00/Mes ne’e la inklui kustu ba traballador no Kustu Indireitu seluk.PIC1

Realidade seluk hatudu mos katak Sr. Anicetu Amaral ajuda Governo minimiza dezemprego hodi rekruta kondutor nain 3, ajudante nain 3 no fo mos salariu ba nia an no ninia Senhora. Total traballador iha ninia empreza hamotuk nain 8 no tuir planu sei rekruta tan.

Sosa mos transporte hodi transporta ninia actividade negosiu mak hanesan :

  1. Truk Baskolante 1, Truk Tanki Mina 2, total : Truk 3
  2. Motorizada 3 no equipamentos seluk-seluk tan

Mehi nebe nia planeia konsege atinji 50 %, maibe nia nafatin iha korajen boot atu desemvolve liu tan ninia negosiu hodi planeia mos atu hari SPBU/ Pertamina iha Municipio Covalima.

Mak ne’e deit informasaun nebe ami kolekta husi Sr. Anastacio Amaral, para atu uja ba Profile/Website Kliente Susesu INSTITUTO APOIO DESEMVOLVIMENTO EMPREZARIAL no CENTRODESEMVOLVIMENTO EMPREZARIAL SUAICOVALIMA.

 

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com