Aurito K. Rodrigues Bahan

Chefe Departemento ba Peskiza Merkado no Apoio Empresarial

Hau servisu ona hamutuk ho IADE durante tinan 7 no asumi knar hanesan Chefe Departementu ba Peskiza Merkado no Apoio Empresarial. Iha departemento nia laran hau sai hanesan gestor nebe sei maneja asuntos apoio empresarial nomos peskiza merkado ba produtu potensial ruma iha ita nia rain.

Depois remata hau nia lisensiatura iha area pekuaria nian, hau servisu iha kompania privadu ida nebe produs manu Broiler nomos manu tolun, servisu iha agensia Notariadu nebe fornese sertifikadu rai. Fila mai ita nia rain hau servisu iha Ministerio da Administrasaun Estatal durante tinan ida depois deside servisu hamutuk ho IADE ate agora.

Prestasaun servisu nebe hau hetan mak sai hanesan staff uniku nebe hetan salariu bo’ot iha kompania fornesefor manu Broiler no manu tolun, Autor prinsipal ba filmazem Supertrainer IADE nebe filmazem refere hetan premiu segundo lugar iha festival filmzem sosiais mundu nian iha Hanoi (Vietname), Nudar Coach terbaik ketiga entre Coach IADE nian. Projetu nebe agora dadauk hau atende mak projetu iha programa Fasilidade Inkubasaun Negosiu ho total orsamentu USD 350.000.00 (2016)

Hau hetan ona sertifikadu lisensiatura (S1) ba area pecuaria nian, Sertifikadu ba treinamentu “Empowerwomen in Rural Area”, Korea do Sul, Sertifikadu Kursu Lideransa husi INAP, Sertifikadu rua ba treinamentu Coach nian, Sertifikadu “Value Chain” ba setor tolu Karau Vaka, Holtikultura nomos Turismo, sertifikadu ba treinamentu Bussines Incubation, Novo Zelanda.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com