IADE PARTISIPA FEIRA IHA EMBAIXADA NOVA ZELANDIA

Dili, Instituto  de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial partisipa Feira iha Embaixada Nova Zelandia. Iha oportunidade ne’e IADE fahe informasaun konaba

servisu hirak ne’ebe oferese ba emprezario sira no mos ba servisu parseria ho parseiru desenvolvimentu sira ho objektivu  atu nune’e parseiru sira        bele hatene diak liu tan […]

Kompetisaun Final KPNI 2016

Dili, Fulan Outubru tinan 2016 IADE sei hamosu Emprezariu foun ne’ebe sei sai hanesan manan nain ba Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu tinan ida ne’e.
Atu akompanhia diak liu tan ba programa final ida ne’e, keta haluha, mai asiste iha Timor Plaza hahu husi 19-21 fulan Outubru 2016.
Programa ida ne’e realiza […]

Asina Apoiu Orsamentu Sponsorship

Dili, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial’IADE’ liu husi Director Executivo do IADE,Sr. Hernani Viterbo Soares,akompanhia husi Presidente Komisaun Organizadora Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2016/KPNI, Sr. Bernardino de Menezes no mos Directores Nasionais, iha dia 03 fulan Outubro foin lalais ne’e, ansina Apoiu orsamentu husi Sponsorship ba eventu Kompetisaun […]

IADE REALIZA KOMPETISAUN FINAL PLANU NEGOSIU INOVATIVU 2015

Dili – Institutu ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE ) nudar instituisaun ida ne’ebe tutela ba Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económico (MECAE) realiza tan Kompetisaun Planu negosiu (KPNI ) ba dala tolu ho tema “Inovasaun Dalan ba Susesu” . Husi prosesu kompetisaun tomak ne’ebe hahu ona nia lasamento […]

IADE SERVISU HAMUTUK HO FBI (Formula Bisnis Indonesia) REALIZA SEMINARIO BA EMPRESARIO

Dili – Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) ne’ebe tutela ba Ministro de Cordenador de Assuntos de Economia (MECAE) servisu hamutuk ho FBI (forum Bisinis Indonesia ) realize seminario ne’ebe ho topiko “Desenvolvimento liu husi Produktividade, Komersializasaun no oinsa multipliksaun ou ekspansaun Negosiu” reliza Iha Loron 14 de […]

IADE Loke Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2015

Dili-Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) realisa programa lansamentu ba kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2015 iha Timor Plaza iha loron 19 Marsu 2015, iha momentu ida ne’e hetan partisipasaun masimu husi instituisaun relevante no doador sira, iha opprtunidade ida ne’e Direitor Executivu IADE Sr. Hernani Viterbo Soares hato’o […]

SEAPRI realiza sorumutu ho representante Embaixada iha Timor Leste

Dili – Iha loron 26 Fulan Novembru 2014 Sekretaria Estadu ba Apoiu i Promosaun Seitor Privadu (SEAPRI) Veneranda Lemos, realiza sorumutu ho representante Embaixada iha Timor-Leste, liu husi Introdusaun Sekretaria Estadu hato’o katak objectivu husi Sorumutu ida ne’e fahe informasaun kona ba planu realizasaun expo ho topiku “"Timor Leste […]

IADE fahe informasaun ba estudante

Dili – Estudante ne’ebe representa universidade (UNDIL, IOB, UNPAS,UNITAL, STVJ Camea) partisipa iha workshop komerselizasaun servisu IADE Dili iha loron 17 de November 2014 no estudante sekundaria vokasional Bekora iha loron 21 de novembru 2014 , Objetivu workshop ida ne’e atu fahe informasaun kona ba servisu IADE ne’ebe bele […]

IADE kopera ho CCI-TL oferese formasaun forma asosiasaun ba membru asosiasaun (ANJEU-TL)

Dili – Membru Asossiação Nasional Joven Eprendedores Universitarios de Timor-Leste (ANJEU-TL) Partisipa formasaun iha IADE Dili iha loron 5 to’o 9 Maio 2014, objetivu husi formasaun ida ne’e, atu oinsa sira bele maneja Asosiasaun negosiu ki’ik ho diak ba iha foturu. Durante loron lima partisipante sira apriende buat barak, […]

Delegasaun BIC Jakarta –Indonesia visita IADE

Dili-Iha 17-21 Fevreiru  2014 Instituto Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) konvida delegasaun Business Innovation Center husi Jakarta-Indonesia mai halo visita IADE.  objetivu husi visita ne’e (BIC)  mai halo observasaun ba programa  foun IADE nian ne’ebe foin implementa ho naran FIN (fasilita inovasaun negosio)   programa ida ne’e fo apoio  empresario […]

IADE realiza sorumuto hamutuk ho presidente CCI-TL husi distrito 13

DILI-Presidente CCI-TL husi Distritos sira partispa sorumuto hamutuk ho funcionario IADE, iha momentu ida ne’e IADE apresenta programa servisu no aktividades ne’ebe estabelese husi IADE atu apoio seitor privadu liu husi dalan Formasaun ou kapasitasaun empresarial no Informasaun Empresarial. Iha momentu ida ne’e IADE apresenta programa foun ba formasaun […]

Funcionario IADE no Funcionario tekniku Dom Bosco partisipa iha Formasaun Refresher Course

Dili-Iha inisiu tinan foun 2014, IADE servisu hamutuk ERA Project fo Formasaun Refresher Course ba Treinador sira husi IADE no funcionario tekniku operasional Sentru Treinamento Vokacional Don Bosco Comoro. Objetivu husi Refresher Course atu haklean liu tan konesementu atu bele hadia diak liu tan servisu sira ne’ebe durante ne’e […]

Kontraktor Aileu partisipa formasaun iha IADE

Dili-Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) fo treinamentu no kapasitasaun ba kontraktor husi distrito Aileu ho partisipantes hamutuk nain 10 mai husi director/a no tezoreira, treinamentu ne’e hala’o durante semana rua nia laran hahu husi loron 14 to’o 25 fulan Outubro 2013 hala’o iha salaun IADE Dili. Materia […]

IADE partisipa iha Feira Indonesia Building Technology Trade Fair (IBT) iha Surabaya

Dili-Iha fulan Outobru 31-3 Nov 2013 liu ba Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ‘IADE’ partisipa iha Feira IBT (Indonesia Building Technology Expo 2013) iha Indonesia Surabaya durante loron lima, feira ne’e refere liu ba Teknologia Infrastrutura modernu nian. IADE nudar Institusaun Estadu nian nebe’e reprezenta Estadu Timor-Leste partisipa […]

IADE realisa audisi final Kompetisaun Plano Negosiu Inovativo

Dili- Iha Tersa, 17 Setembru 2013 Direitor Exekutivu IADE, Sr. Hernani Viterbo da Costa anunsia katak Instituto ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE) tama ona ba audisi final Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu nebe’e sei halo/realiza iha hotel Timor-Plaze Kompetisaun Planu Negosiu ne’e hanesan inisiativa uniku ne’ebe dezenha atu fo korajen […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com