Kompetisaun Final KPNI 2016

Dili, Fulan Outubru tinan 2016 IADE sei hamosu Emprezariu foun ne’ebe sei sai hanesan manan nain ba Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu tinan ida ne’e.

Atu akompanhia diak liu tan ba programa final ida ne’e, keta haluha, mai asiste iha Timor Plaza hahu husi 19-21 fulan Outubru 2016.

Programa ida ne’e realiza tamba hetan mos apoiu husi Sponsorship sira ho objectivu hodi bele motiva nafatin no dezenvolve ekonomia iha Timor-Leste.

Outdoor Promotion

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com