Kandidatu 30 Ne’ebe Kompete ba Kompetisaun Planu Negosio Inovativo Partisipa Formasaun KIN

Kandidatu ne’ebe partisipa formasaun ida ne’e hanesan kandidatu ne’ebe liu ona selesaun ba faze Segundo ho idea negosio ne’ebe inovativo. Formasaun ida ne’e realiza iha loron 12-21 de Junho de 2013 objetivo formasaun ne’e atu fo dalan oinsa komesa idea negosio hodi halo plano ida ne’ebe diak molok hahu negosio. Iha abertura ba formasaun ne’e hetan partisipasaun husi Directur executivo do IADE no repzentante husi Compania Conocophilips, no mos project manager (Estevão da Costa Belo). Iha abertura ba formasaun project manager hato’o katak materia ne’ebe sei hetan durante formasaun ida ne’e mak oinsa halo plano negosio hare ba plano merkadoria, promosaun, financas, fatin no etc. No repzentante husi Compania Conocophilips ne’ebe fo apoio ba formasaun ne’e hato’o katak Conocophilps iha interese makas atu fo apoio ba invistimento aktividades ekonomia, tan ne’e hanesan oportunidade diak hodi ajuda no husu ba kandidatu sira bele uja oportunidade ne’e ho diak atu partisipa iha kompetisaun ne’e. No iha momento ne’e Directur executivo fo mos agradece ba compania conocophilips ne’ebe fo apoio no hato’o parabens ba kandidatu sira liu selesaun ba faze Segundo ne’e. no husu ba kandidatu sira tenke iha fuan bo’ot hodi manan, se’e la manan karik mos hetan ona esperencia bo’ot ona tamba partispa ona formasaun ba dala rua Buka idea negosio (BIN) no komesa ita nia negosio (KIN). Tuir directur executive katak IADE iha hanoin bo’ot para dudu seitor privadu hodi halo inovasaun ba produto tamba agora iha mundu globalisasaun nia laran inovasaun hanesan savi ba susesu se’e laiha ita sei lakon iha globalisasaun. No liafaun ikus kompetisaun ida ne’e hamosu idea foun ne’ebe inovativo tan ne’e ita bo’ot sira sai hanesan motor principal no sai hanesan ezemplo susesu ba ema seluk.

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com