IADE SERVISU HAMUTUK HO FBI (Formula Bisnis Indonesia) REALIZA SEMINARIO BA EMPRESARIO

Dili – Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) ne’ebe tutela ba Ministro de Cordenador de Assuntos de Economia (MECAE) servisu hamutuk ho FBI (forum Bisinis Indonesia ) realize seminario ne’ebe ho topiko “Desenvolvimento liu husi Produktividade, Komersializasaun no oinsa multipliksaun ou ekspansaun Negosiu” reliza Iha Loron 14 de Julho 2014 Fatin Timor Plaza. Iha momentu ne’e Directur Executivo do IADE hato’o iha intrudusaun katak, eventu kompetisaun ne’e hanesan eventu ki’ik ida maibe dala ruma hanesan odamantan bo’ot ida hodi desenvolve idea negosiu ruma, no iha momentu ne’e nia mos fo ezemplu rua ba empresaio ne’ebe agora dadaun suksesu iha Timor Leste hanesan Oscar Lima no Jape Kong Su katak empresario hirak ne’e hahu sira nia negosio husi zero to’o agora sai suksesu bo’ot . Arcanjo da Silva nudar Kordenador Teknikal ba Gabinete (MECAE) iha abertura hato’o katak ema sira komunidade ne’ebe iha negosiu tenke iha hanoin ida hakarak halo saida ba nia an ba komunidade no ba Governu RDTL, nia mos esklarese tan katak hakarak hahu negosiu iha pontu importante ha’at mak hanesan save hanesan Produktividade, komersializasaun , expansaun no multiplikasaun , nia mos husu ba partisipante seminario katak tenke iha konhecemnto diak kona ba parte save ha’at ne’ebe hato’o, Nia mos hato’o katak governu nia papel fo kapasitasaun liu husi Centro treinamento hanesan IADE no SEFOPE. Representante FBI Indonesia ho orador Gendro Salim hato’o materia ne’ebe iha relasaun ho vida empresarial no iha momentu ne’e ne’ebe nia hato’o oinsa prosesu atu halao negosiu ida to’o susesu e nia mos fo motivasaun ba empresarios sira liu-liu ba kandidatu kompetisaun katak Timor Leste iha oprtunidade barak atu loke negosiu iha parte oi-oin maibe tenke focus, no fiar an no mos iha planu ne’ebe diak, nia mos hato’o katak desenvolvimento ekonomia Timor lao ho diak sekuando iha partisipasaun makas hosi seitor privadu atu nune’e bele hamenus desenpregu, hasae rendementu hodi bele dudu krecimento ekonomia lao ho diak hodi bele compete ho Nasaun sira ne’ebe Desenvolvido ona.

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com