IADE REALIZA KOMPETISAUN FINAL PLANU NEGOSIU INOVATIVU 2015

Dili – Institutu ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE ) nudar instituisaun ida ne’ebe tutela ba Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económico (MECAE) realiza tan Kompetisaun Planu negosiu (KPNI ) ba dala tolu ho tema “Inovasaun Dalan ba Susesu” . Husi prosesu kompetisaun tomak ne’ebe hahu ona nia lasamento iha fulan iha 19 de marsu 2015 IADE halao programa ne’ebe ho nia durasaun tempo naruk ba implementasaun aktividades ne’ebe suporta progama kompetisaun ida ne’e durante fulan ne’en nia laran mak hanesan ; prosesu registrasaun ne’ebe regista kandidatu 275 husi 12 Municipio, formasaun Buka idea negosiu (BIN) iha kandidatus 218 mak partisipa formasaun ida ne’e ne’ebe implementa iha Centro Desenvolvimento Empresarial(CDE) depois de formasaun BIN IADE komesa halo selesaun ba sira nia idea negosiu ne’ebe sei tuir fali Formasaun ho naran komesa ita nia idea negosiu (KIN) ne’ebe partisipa husi partisipante 65, tuir kandidatu hirak ne’ebe partisipa ona Formasaun KIN sira prepara sira nia planu negosiu no halo apresentasaun ba juri sira husi IADE ne’ebe desloka direita ba iha Centro desenvolvimento Empresarial (CDE) hodi halo avalisaun ba apresentasaun ne’ebe kandidatu sira hato’o no ikus liu husi programa hotu kandidatu ne’ebe pasa ba apresentasaun final ka nasional hamutuk 9 ne’ebe mak halo sira nia apresentasaun final iha Timor Plaza hahu husi loron 29 -30 de Setembro 2015 husi sira 9 kandidatu nain tolu mak hetan valor ás liu ba apresentasaun planu negosiu. iha loron 01 de Outobro Juri fo sai resultado iha Basment Timor Plaza no fo sai resulatado ba manan nain KPNI 2015 mak hanesan preimeiro lugar husi Cesar Trinito F. Gaio ho idea negosiu ( Restorante Movel) segundo lugar kandidatu ho naran Maria Mazarela Lay ho idea negosiu (kantina Kampus) no terseira lugar Egidio Soares (Eco Lodge) no iha momentu ida ne’e partisipa mos husi Ministro Estanislau da Silva nudar Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económico ne’ebe hato’o nia intervensaun katak inovador tenke halo inovasaun ba sira nia negosiu hodi desenvolve ita nia rai. Iha Momentu ne’e mos partisipa mos husi Vise Ministro MCIA, no membro governu sira seluk, no Univestario no parseiru desenvolvimento i mos sponsor sira. Programa kompetisaun ne’e realiza tamba hetan suporta husi : Emabaixada New Zeland, Irish Aid, ILO-BOSS no sponsor husi : Compania Conoco Philips, SDV, Pertamina Indonesia,Timor Plaza, TT.

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com