IADE oferese formasaun ba kliente MercyCorps

ONG internasional MercyCorps kolabora ho IADE oferese formasaun ba kliente MercyCorps nain 12. Formasaun nebe maka IADE oferese maka Komesa Idea Nogosiu (KIN), formasaun ne’e hala’o durante loron neen komesa 25 Fevreiru ate 5 Marsu 2013 iha salaun IADE. MercyCorps fiar katak liu husi formasaun ne’e formadus sira bele hatene diak liutan oinsa manajementu no wainhira halo distribuisaun ba merkado kona ba produtu fugaun aisunu modern nebe maka sira sei produs no distribui ba merkadu. Sr. Francisco kliente MercyCorps hateten katak sente kontente ho formasaun ne’e liu-liu kona ba planu negosiu tamba depois formasaun ne’e sira iha ona esperensia atu prepara sira nia planu negosiu mesak no mos liu husi formasaun bele aumenta sira nia konhesementu diak liutan iha sira nia negosiu. Depois formasaun IADE mos sei halo fali aconseilamentu, acompaniamentu no monitorisasaun ba kliente formados sira ne’e. Objetivu husi formasaun ne’e sira bele halo planu negosiu ho diak no sira bele kria servisu ba an rasik.

Imagen 1.

Imagen 2.

Imagen 3.

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com