IADE kompriende dezafius espesiál sira ne’ebé feto sira enfrenta durante hala’o negósiu iha Timor-Leste. Ami nia treinadór no konselleiru sira esperensiadu hotu deit atu servisu ho grupu feto, ne’ebé sensitivu tebes ba kestoens jéneru nian. Ami nia sesaun treinamentu no akonsellamentu barak mak inklui diskusaun no ezersísius ho objetivu atu hasa’e koñesimentu kona-ba dezafius ne’ebé infrenta husi feto iha negósiu, no oferese estratéjias no solusoens.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ezersísius Interativu: Treinamentu ho tema LA’O BA OIN ba feto foin sa’e rurál sira iha Aileu.

Alein ne’e ami oferese programa treinamentu espesial ida bolu LA’O BA OIN nudar treinamentu kombinasaun negósiu ho perspetiva jéneru ida.  Tamba feto barak iha área rurais iha Timor-Leste sedauk hetan oportunidade atu hetan edukasun tomak, programa ida ne’e adoptadu ona atu fahe ba partisipantes hirak menus-literasia.  Ami nia programa ne’e foka liu ba fornesimentu ezemplu pratíka oinsa feto ne’ebé iha ona negósiu bele resolve obstaklus atu dezenvolve sira nia negósiu.

Karik organizasaun ita boot nian hakarak ajuda atu inspira feto para bele susesu liu, kontaktu IADE nia ekipa treinamentu agora.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com