Fasilitador ONG CARE no Mikro Kredito Moris Rasik Distrito Bobonaro partisipa formasaun C-BED

MALIANA- CDE Maliana realiza formasaun C-BED (community base enterprise develop) ou Desenvolvimentu empresa baseia iha komunidade formasaun ida ne’e atu kapasita fasilitador sira hodi bele implementa formasaun ho diak ba sira nia kliente iha area rurais no grupo, pordusaun iha base. Formasaun ida ne’e realiza durante loron lima hahu husi 10-14 de febreiru 2014 , importancia husi formasaun ida ne’e fasilitador sira husi agensia rua ne’e bele fasilita rasik formasaun ho diak ba sira nia kliente iha base, tuir orientasaun ne’ebe iha livru matadalan hato’o rasik no sira rasik bele halo modifikasaun tuir kondisaun real ne’ebe iha. Partisipante ne’ebe hanesan fasilitador husi CARE Internasional Domingas Casimira hato’o katak durante partisipa iha formasaun ne’e sira iha ona konhecementu ne’ebe nato’on atu fasilita rasik formasaun ba sira nia kliente sira iha base, no materia ne’ebe sira aprende husi formasaun C-BED mak hanesan saida mak negosiu, oinsa halo komersializasaun, oinsa hadia produtividades, oinsa hadia kualidade, kontabilidade no kalkula kustu hahu husi preparasaun, implementasaun, monotorizasaun to’o ba halo relatoriu.

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com