Title District Mobile Sector Sub Sector
CREATIVU ROTAN JUVENTUDE Manatuto +67077151870 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR
CULOMANE, UNIPESSOAL LDA Ainaro | Aileu | Baucau | Bobonaro | Covalima | Dili | Ermera | Liquica | Lautem | Manufahi | Manatuto | Oecusse | Viqueque +67077248860 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIAPMENTO BA PROSESAMENTU AIHAN NO EKIPAMENTOS RELEVANTES
CUTULAU II IMPORTATION, LDA Dili +67077240337 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
DELIMA SUPPLY UNIPESSOAL LDA Dili +67077236753 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
DEMONELTI SUPPLY, UNIPESSOAL LDA Bobonaro +67077338785 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SAUDE, MEDICHINA NO REKREASAUN | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIPAMENTU MEDIKAL | FAAN GERDOR
DIATELZ SUPPLY, UNIPESSOAL LDA Dili +67077536024 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
DIRI-BUU Viqueque +67077257423 EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR
E-SUPPLIE Dili +67077232623 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
ENO TRADING, LDA Dili +67077383888 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FAAN SASAN KIOS Aileu +67077112147 EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR
FARMLAN COCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Dili +67077369187 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | HAMORIS TOOS NAIN
FERCE SUPPLIER UNIPESSOAL LDA Dili +67077429412 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FERENDA, UNIPESSOAL LDA Dili +67077479138 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIPAMENTO OFICIO
FETO MORIS FOUN Dili +67077255508 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR
FIZANIC MURAK UNIPESSOAL LDA Dili +67077262605 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIPAMENTO KONJELADOR | PESCAS
FORENDA Aileu +67077241063 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SAUDE, MEDICHINA NO REKREASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIPAMENTU MEDIKAL | EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA
FREEDOM FAIR TRADE COFFEE, LDA Ermera +67077236584 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | CAFÉ (PROCESAMENTU)
GELE UATO GEU LD Baucau +67077263610 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | FAAN, MANUTENSAUN NO HADIA A/C | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
GREEN HOUSE ABDIAS Ermera +67077088069 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | PESTISIDA, NUTRISAUN BA RAI NO UZA ADUBU | FINI, KANTRERU BA FINI
GRUPO MAKIKIT. TIMOR LESTE Lautem +67077451680 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com