Empresario Distrito Ainaro no Bobonaro Partisipa Formasaun Kontraktor iha IADE Dili

Iha fulan Janeiro IADE realiza tan formasaun kontraktor ba distritu rua objetivo husi formasaun ida ne’e atu hasae konhecemto empresario sira nian iha area manajemeto molok halao servisu ba konstruksaun Estrada rural, materia ne‘ebe fo mak hanesan Business management course (BMC) no Pricing and bidding. Empresario mak partisipa iha formasaun ne’e hanesan kontraktor ne’ebe selesionado iha distrito hodi halo construksaun estrada rural ne’ebe financia husi projeto ERA.

Partisipante formasaun ne’e haktuir katak ho formasaun ne’e sira hetan konhecemntu diak iha area management ba negosio atu hatene oinsa halo previzaun ne’ebe serteza konaba Cash flow (Osan tama no osan sai / aliran kas), oinsa halo sistema kontabilidade, oinsa funcionamento iha edifisiu kompania, oinsa maneija pesoal sira, no halo komersializasaun ba negosio nian I mos oinsa kontraktor ida atu partisipa iha tenderizasaun ruma nebe mai husi governo ka empresa privadu sira, tipu dezenhu no espesifikasaun uma no konstrusaun, terminologia konstrusaun civil, kodigo trabalhador, kontratu no lei hirak ne’ebe relasiona ho kontaratu. ne’ebe fo vantajen diak ba sira nia kompanha.

Imagen1. Partisipa hela formasaun

Imagen2. Sr. Paulo Formador nebe maka fo formasaun

Imagen3. Depois formasaun Kontraktor hasai foto hamutuk Sr.Hernani Viterbo Direitor Executivo IADE

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com