CDE Maliana hahu fo kapasitasaun empresarial ba kontraktores

MALIANA-Centro Desenvolvimento Empresarial Maliana (CDE) kopera hamutuk ho CCI Distrito Bobonaro hodi fo kapasitasaun empresarial ba kontraktores liu husi formasaun kontraktor, tipu formasaun ida ne’ebe realiza atu kapasita kontraktor sira hodi iha konhecemneto diak liu ba preparasaun partisipasaun tender no mos iha jestaun diak ba projectu ka obra ne’ebe kontraktor sira implementa , no importancia formasaun ne’e tuir Formador Paulo Bonifacio hato’o katak Director kompanha sira iha konhecemento atu maneja diak liu ba kalkulasaun kustu, preparasaun,dokumentos, halo servisu tuir orariu dezenhu no espesifikasaun tekniku, nomos jestaun osan (fianceiro) halo kontabilidade no administrasaun negosio. No tuir formador ne’e katak materia ne’ebe aprende husi partisipante sira mak presu no kotasaun no mos jestaun negosio ba konstruksaun partisipantes ne’ebe partisipa iha formasuan ne’e mak hanesan kontraktores membru CCI Distrito Bobonaro. No Benificiu husi formasaun ne’e kumpreinde diak liu iha determinisaun ba presu wain hira partisipa tender i mos bele hadia diak liu jestaun iha negosiu. Tuir partisipante formasaun Marçal de Oliveira Moniz husi kompanha Liaslap, unip.Lda hato’o katak durante formasaun ne’e ami aprende ona buat barak ne’ebe iha relasaun ho hau nia negosiu, ne’ebe hau fiar katak bele halo garantia halao servisu ka negosio ho kualuidade no diak liu tan.

Share this post


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com