Delegasaun BIC Jakarta –Indonesia visita IADE

Dili-Iha 17-21 Fevreiru  2014 Instituto Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) konvida delegasaun Business Innovation Center husi Jakarta-Indonesia mai halo visita IADE.  objetivu husi visita ne’e (BIC)  mai halo observasaun ba programa  foun IADE nian ne’ebe foin implementa ho naran FIN (fasilita inovasaun negosio)   programa ida ne’e fo apoio  empresario […]

IADE realiza sorumuto hamutuk ho presidente CCI-TL husi distrito 13

DILI-Presidente CCI-TL husi Distritos sira partispa sorumuto hamutuk ho funcionario IADE, iha momentu ida ne’e IADE apresenta programa servisu no aktividades ne’ebe estabelese husi IADE atu apoio seitor privadu liu husi dalan Formasaun ou kapasitasaun empresarial no Informasaun Empresarial. Iha momentu ida ne’e IADE apresenta programa foun ba formasaun […]

Funcionario IADE no Funcionario tekniku Dom Bosco partisipa iha Formasaun Refresher Course

Dili-Iha inisiu tinan foun 2014, IADE servisu hamutuk ERA Project fo Formasaun Refresher Course ba Treinador sira husi IADE no funcionario tekniku operasional Sentru Treinamento Vokacional Don Bosco Comoro. Objetivu husi Refresher Course atu haklean liu tan konesementu atu bele hadia diak liu tan servisu sira ne’ebe durante ne’e […]

Kontraktor Aileu partisipa formasaun iha IADE

Dili-Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) fo treinamentu no kapasitasaun ba kontraktor husi distrito Aileu ho partisipantes hamutuk nain 10 mai husi director/a no tezoreira, treinamentu ne’e hala’o durante semana rua nia laran hahu husi loron 14 to’o 25 fulan Outubro 2013 hala’o iha salaun IADE Dili. Materia […]

IADE partisipa iha Feira Indonesia Building Technology Trade Fair (IBT) iha Surabaya

Dili-Iha fulan Outobru 31-3 Nov 2013 liu ba Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ‘IADE’ partisipa iha Feira IBT (Indonesia Building Technology Expo 2013) iha Indonesia Surabaya durante loron lima, feira ne’e refere liu ba Teknologia Infrastrutura modernu nian. IADE nudar Institusaun Estadu nian nebe’e reprezenta Estadu Timor-Leste partisipa […]

IADE realisa audisi final Kompetisaun Plano Negosiu Inovativo

Dili- Iha Tersa, 17 Setembru 2013 Direitor Exekutivu IADE, Sr. Hernani Viterbo da Costa anunsia katak Instituto ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE) tama ona ba audisi final Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu nebe’e sei halo/realiza iha hotel Timor-Plaze Kompetisaun Planu Negosiu ne’e hanesan inisiativa uniku ne’ebe dezenha atu fo korajen […]

Membru AEMTL partisipa formasaun Kontraktor iha IADE

DILI –Membru AEMTL (Associação Empresarial das Mulheres de Timor Leste) partisipa formasaun kontraktor iha IADE (Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial), objetivu husi formasaun ne’e atu hasa’e kunhesementu emprezaria Timor oan hodi desenvolve seitor privadu iha nasaun doben ne’e.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com