IADE PARTISIPA FEIRA IHA EMBAIXADA NOVA ZELANDIA

Dili, Instituto  de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial partisipa Feira iha Embaixada Nova Zelandia. Iha oportunidade ne’e IADE fahe informasaun konaba

servisu hirak ne’ebe oferese ba emprezario sira no mos ba servisu parseria ho parseiru desenvolvimentu sira ho objektivu  atu nune’e parseiru sira        bele hatene diak liu tan […]

Kompetisaun Final KPNI 2016

Dili, Fulan Outubru tinan 2016 IADE sei hamosu Emprezariu foun ne’ebe sei sai hanesan manan nain ba Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu tinan ida ne’e.
Atu akompanhia diak liu tan ba programa final ida ne’e, keta haluha, mai asiste iha Timor Plaza hahu husi 19-21 fulan Outubru 2016.
Programa ida ne’e realiza […]

Asina Apoiu Orsamentu Sponsorship

Dili, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial’IADE’ liu husi Director Executivo do IADE,Sr. Hernani Viterbo Soares,akompanhia husi Presidente Komisaun Organizadora Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2016/KPNI, Sr. Bernardino de Menezes no mos Directores Nasionais, iha dia 03 fulan Outubro foin lalais ne’e, ansina Apoiu orsamentu husi Sponsorship ba eventu Kompetisaun […]

IADE REALIZA KOMPETISAUN FINAL PLANU NEGOSIU INOVATIVU 2015

Dili – Institutu ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE ) nudar instituisaun ida ne’ebe tutela ba Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económico (MECAE) realiza tan Kompetisaun Planu negosiu (KPNI ) ba dala tolu ho tema “Inovasaun Dalan ba Susesu” . Husi prosesu kompetisaun tomak ne’ebe hahu ona nia lasamento […]

IADE SERVISU HAMUTUK HO FBI (Formula Bisnis Indonesia) REALIZA SEMINARIO BA EMPRESARIO

Dili – Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) ne’ebe tutela ba Ministro de Cordenador de Assuntos de Economia (MECAE) servisu hamutuk ho FBI (forum Bisinis Indonesia ) realize seminario ne’ebe ho topiko “Desenvolvimento liu husi Produktividade, Komersializasaun no oinsa multipliksaun ou ekspansaun Negosiu” reliza Iha Loron 14 de […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com