Uja gratuita ba IADE nia sistema atu Informa Empresariu sira liu husi SMS

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) ne’ebe tutela husi Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Setor Privado (SEAPRI), agora dadaun iha ona sistema elektronika foun ne’ebe bele haruka Informasaun ba Tenderisasaun (SIT) . TIS fasilita atu haruka informasaun liu husi SMS ba empresariu sira. Sistema […]

IADE fornese formasaun Negosiu Agrikultura iha distritu Bobonaro

Maliana-Iha fulan Fevereiru 2014 IADE fornese formasaun kona ba Negosiu Agrikultura iha distritu Bobonaro grupu agrikultor ne’e organisa husi ONG Internasional World Vision. Liu husi formasaun ne’e bele aumenta sira nia kbi’it no matenek kona ba vida negosiu agrikultura i bele jere ho diak no labele gasta osan arbiru […]

Delegasaun BIC Jakarta –Indonesia visita IADE

Dili-Iha 17-21 Fevreiru  2014 Instituto Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) konvida delegasaun Business Innovation Center husi Jakarta-Indonesia mai halo visita IADE.  objetivu husi visita ne’e (BIC)  mai halo observasaun ba programa  foun IADE nian ne’ebe foin implementa ho naran FIN (fasilita inovasaun negosio)   programa ida ne’e fo apoio  empresario […]

IADE realiza sorumuto hamutuk ho presidente CCI-TL husi distrito 13

DILI-Presidente CCI-TL husi Distritos sira partispa sorumuto hamutuk ho funcionario IADE, iha momentu ida ne’e IADE apresenta programa servisu no aktividades ne’ebe estabelese husi IADE atu apoio seitor privadu liu husi dalan Formasaun ou kapasitasaun empresarial no Informasaun Empresarial. Iha momentu ida ne’e IADE apresenta programa foun ba formasaun […]

Kontraktor Aileu partisipa formasaun iha IADE

Dili-Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) fo treinamentu no kapasitasaun ba kontraktor husi distrito Aileu ho partisipantes hamutuk nain 10 mai husi director/a no tezoreira, treinamentu ne’e hala’o durante semana rua nia laran hahu husi loron 14 to’o 25 fulan Outubro 2013 hala’o iha salaun IADE Dili. Materia […]

IADE partisipa iha Feira Indonesia Building Technology Trade Fair (IBT) iha Surabaya

Dili-Iha fulan Outobru 31-3 Nov 2013 liu ba Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial ‘IADE’ partisipa iha Feira IBT (Indonesia Building Technology Expo 2013) iha Indonesia Surabaya durante loron lima, feira ne’e refere liu ba Teknologia Infrastrutura modernu nian. IADE nudar Institusaun Estadu nian nebe’e reprezenta Estadu Timor-Leste partisipa […]

Apresentasaun no resultadu ikus kompetisaun Planu Negosiu Inovativo

Dili- Loron 18 to’o 19 Setembru 2013 apresentasaun ikus ba Planu Negosiu Inovativo, Secretaria de Estado para o Apoio e Promocão do Seitor Privado Sra. Veneranda Lemos maka halo abertura ba actividade ne’e iha deskursu SEAPRI hateten katak “kompetisaun ne’e foin premeira hala’o iha Timor Leste no wainhira negosiu […]

IADE realisa audisi final Kompetisaun Plano Negosiu Inovativo

Dili- Iha Tersa, 17 Setembru 2013 Direitor Exekutivu IADE, Sr. Hernani Viterbo da Costa anunsia katak Instituto ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE) tama ona ba audisi final Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu nebe’e sei halo/realiza iha hotel Timor-Plaze Kompetisaun Planu Negosiu ne’e hanesan inisiativa uniku ne’ebe dezenha atu fo korajen […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com