Kompetisaun Final KPNI 2016

Dili, Fulan Outubru tinan 2016 IADE sei hamosu Emprezariu foun ne’ebe sei sai hanesan manan nain ba Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu tinan ida ne’e.
Atu akompanhia diak liu tan ba programa final ida ne’e, keta haluha, mai asiste iha Timor Plaza hahu husi 19-21 fulan Outubru 2016.
Programa ida ne’e realiza […]

Asina Apoiu Orsamentu Sponsorship

Dili, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial’IADE’ liu husi Director Executivo do IADE,Sr. Hernani Viterbo Soares,akompanhia husi Presidente Komisaun Organizadora Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2016/KPNI, Sr. Bernardino de Menezes no mos Directores Nasionais, iha dia 03 fulan Outubro foin lalais ne’e, ansina Apoiu orsamentu husi Sponsorship ba eventu Kompetisaun […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com