IADE REALIZA KOMPETISAUN FINAL PLANU NEGOSIU INOVATIVU 2015

Dili – Institutu ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE ) nudar instituisaun ida ne’ebe tutela ba Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos Económico (MECAE) realiza tan Kompetisaun Planu negosiu (KPNI ) ba dala tolu ho tema “Inovasaun Dalan ba Susesu” . Husi prosesu kompetisaun tomak ne’ebe hahu ona nia lasamento […]

IADE SERVISU HAMUTUK HO FBI (Formula Bisnis Indonesia) REALIZA SEMINARIO BA EMPRESARIO

Dili – Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) ne’ebe tutela ba Ministro de Cordenador de Assuntos de Economia (MECAE) servisu hamutuk ho FBI (forum Bisinis Indonesia ) realize seminario ne’ebe ho topiko “Desenvolvimento liu husi Produktividade, Komersializasaun no oinsa multipliksaun ou ekspansaun Negosiu” reliza Iha Loron 14 de […]

IADE Loke Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2015

Dili-Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) realisa programa lansamentu ba kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2015 iha Timor Plaza iha loron 19 Marsu 2015, iha momentu ida ne’e hetan partisipasaun masimu husi instituisaun relevante no doador sira, iha opprtunidade ida ne’e Direitor Executivu IADE Sr. Hernani Viterbo Soares hato’o […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com