IADE Loke Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2015

Dili-Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) realisa programa lansamentu ba kompetisaun Planu Negosiu Inovativu 2015 iha Timor Plaza iha loron 19 Marsu 2015, iha momentu ida ne’e hetan partisipasaun masimu husi instituisaun relevante no doador sira, iha opprtunidade ida ne’e Direitor Executivu IADE Sr. Hernani Viterbo Soares hato’o […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com