Apresentasaun no resultadu ikus kompetisaun Planu Negosiu Inovativo

Dili- Loron 18 to’o 19 Setembru 2013 apresentasaun ikus ba Planu Negosiu Inovativo, Secretaria de Estado para o Apoio e Promocão do Seitor Privado Sra. Veneranda Lemos maka halo abertura ba actividade ne’e iha deskursu SEAPRI hateten katak “kompetisaun ne’e foin premeira hala’o iha Timor Leste no wainhira negosiu […]

IADE realisa audisi final Kompetisaun Plano Negosiu Inovativo

Dili- Iha Tersa, 17 Setembru 2013 Direitor Exekutivu IADE, Sr. Hernani Viterbo da Costa anunsia katak Instituto ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE) tama ona ba audisi final Kompetisaun Planu Negosiu Inovativu nebe’e sei halo/realiza iha hotel Timor-Plaze Kompetisaun Planu Negosiu ne’e hanesan inisiativa uniku ne’ebe dezenha atu fo korajen […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com